Locuri de muncă vacante în domeniul medical, în București (127 posturi)

127 de locuri de muncă vacante în domeniul medical, în București (127 posturi). Află cum poți să aplici și care sunt condițiile de concurs.

Asistent medical generalist debutant PL
Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sîrbu” din București
Angajator: Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sîrbu” din București
Tip angajator: Instituții locale
Categoria postului: Funcție contractuală
Tipul postului: Permanent
Nivelul postului: Funcții de execuție

Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sîrbu” din București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie vacante, de asistent medical generalist debutant (PL) – Secția Neonatologie.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

- Articolul continua mai jos-

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivel de studii: postliceale (certificat/diplomă de absolvire școală postliceală);
vechime în meserie – nu se solicită.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

01 noiembrie 2019, ora 14:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
08 noiembrie 2019, ora 09:00: proba scrisă;
13 noiembrie 2019, ora 09:00: proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

- Articolul continua mai jos-

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sîrbu” din București, Calea Giulești, nr. 5, sectorul 6, telefon: 021/303.50.50.

Asistent medical debutant PL
Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sîrbu” din București
Angajator: Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sîrbu” din București
Tip angajator: Instituții locale
Categoria postului: Funcție contractuală
Tipul postului: Permanent
Nivelul postului: Funcții de execuție

Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sîrbu” din București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie vacante, de asistent medical debutant (PL) – Laborator AnalizeMedicale – Ambulatoriu Integrat.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivel de studii: postliceale (certificat/diplomă de absolvire școală postliceală);
vechime în meserie – nu se solicită.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

-Articolul continua mai jos-

01 noiembrie 2019, ora 14:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
08 noiembrie 2019, ora 11:00: proba scrisă;
13 noiembrie 2019, ora 11:00: proba practică.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sîrbu” din București, Calea Giulești, nr. 5, sectorul 6, telefon: 021/303.50.50.curs care va conține următoarele documente:

cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Prof, Dr. Panait Sîrbu“, Bucureşti, Calea Giuleşti nr. 5, sectorul 6, persoană de contact – economist Manolache Elena, telefon 021/303.50.50

Asistent medical și infirmieră (6 posturi)
Spitalul Clinic „Colţea“ Bucureşti
Angajator: Spitalul Clinic „Colţea“ Bucureşti
Tip angajator: Instituții locale
Categoria postului: Funcție contractuală
Tipul postului: Temporar
Nivelul postului: Funcții de execuție
Spitalul Clinic „Colţea“ Bucureşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale de execuție, temporar vacante, de:

1 post de asistent medical, studii PL, minimum 6 luni vechime – Secția Clinică Medicină Internă;
1 post de asistent medical, studii PL, minimum 6 luni vechime – Secția Clinică Radioterapie;
1 post de asistent medical, studii PL, minimum 6 luni vechime – Secția AT.L;
1 post de infirmieră, studii medii, 1 lună vechime – Secția Clinică O.R.L.;
1 post de infirmieră debutantă, studii medii, 1 lună vechime – Secția Clinică O.R.L.;
1 post de infirmieră debutantă, studii medii, 1 luna vechime – Secția A.T.I.
Taxa înscriere concurs 100 lei.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

23 octombrie 2019: data limită pentru depunerea dosarelor;
31 octombrie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
05 noiembrie 2019: proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine, la Spitalul Clinic „Colţea“, Bucureşti, bd. I.C. Bratianu nr. 1, sectorul 3, telefon 021/387.41.34; fax 021/387.41.01.

Asistent medical (13 posturi)
Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti
Angajator: Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti
Tip angajator: Instituții locale
Categoria postului: Funcție contractuală
Tipul postului: Permanent
Nivelul postului: Funcții de execuție
Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție, vacante, astfel:

• 3 posturi de asistenți medicali principali cu studii postliceale, specialitatea medicină generală, sau pediatrie;
• 5 posturi de asistenți medicali cu studii postliceale, specialitatea medicină generală sau pediatrie;
• 5 posturi de asistenți medicali debutanți cu studii postliceale, specialitatea medicină generală sau pediatrie.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de școală sanitară postliceală (sau echivalentă) sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997;
diplomă de bacalaureat;
certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. însoțit de aviz (în termen) și adeverință de înscriere la concurs eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R. conform H.G. nr. 35/2015 a O.A.M.G.M.A.M.R.;
certificate de grad principal (pentru posturile de asistent medical gradul principal);
certificat de integritate comportamentală conform Legii nr. 118/2019 sau declarație;
poliță asigurare malpraxis în termen;
minimum 6 luni vechime în specialitate (pentru posturile de asistent medical);
minimum 5 ani vechime în specialitate (pentru posturile de asistent medical gradul principal).
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

29 octombrie 2019, ora 14.00: termen limită de depunere a dosarelor;
06 noiembrie 2019, proba scrisă;
12 noiembrie 2019, proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti cu sediul provizoriu în Bucureşti, Str. Sf. Ecaterina nr. 3, sectorul 4, telefon 031.433.74.45/031.433.74.46.

Muncitor calificat II – zidar/zugrav, îngrijitoare (2 posturi)
Spitalul Clinic de Urgenţă „Sfântul Ioan“, Bucureşti
Angajator: Spitalul Clinic de Urgenţă „Sfântul Ioan“, Bucureşti
Tip angajator: Instituții locale
Categoria postului: Funcție contractuală
Tipul postului: Permanent
Nivelul postului: Funcții de execuție
Spitalul Clinic de Urgenţă „Sfântul Ioan“, Bucureşti, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale vacante, după cum urmează:

• un post vacant muncitor calificat II – zidar/zugrav Serviciul Administrativ. Tehnic, Aprovizionare – studii generale, vechime în specialitate minimum 6 ani;

• un post vacant îngrijitoare – Ambulatoriu Integrat – studii generale. fără vechime în specialitate.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

04 noiembrie 2019, data limită pentru depunerea dosarelor;
07 noiembrie 2019, ora 09.00: proba scrisă;
12 noiembrie 2019, proba practică/interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Clinic de Urgenţă „Sfântul Ioan“, Bucureşti, Şoseaua Vitan Bârzeşti nr. 13, sectorul 4.

Funcții contractuale (19 posturi)
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti
Angajator: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti
Tip angajator: Instituții locale
Categoria postului: Funcție contractuală
Tipul postului: Temporar
Nivelul postului: Funcții de execuție
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale de execuție, temporar vacante, după cum urmează:

1. Centrul de zi
„Harap-Alb”

2 posturi de
Infirmieră

Perioada determinata 12 luni

-Îngrijirea și curățarea spațiilor,
-Îngrijirea și supravegherea copiilor din centru,

-Hrănirea si formarea bunelor deprinderi ale copiilor.

Condiţii specifice:
–Studii generale/medii,

-Certificat calificare infirmieră/baby sitter/ îngrijitor copil sau adeverință curs în desfăsurare,

-Vechime: nu e cazul

2 Centrul de zi „Sf. Andrei”

2 posturi de
infirmieră

Perioada determinata 12 luni

-Îngrijirea și curățarea spațiilor,
-Îngrijirea și supravegherea copiilor din centru,

-Hrănirea si formarea bunelor deprinderi ale copiilor.

Condiţii specifice:
–Studii generale/medii,

-Certificat calificare infirmieră/baby sitter/ îngrijitor copil sau adeverință curs în desfăsurare,

-Vechime: nu e cazul

3 Centrul de zi „ Sf. Împarați Constantin si Elena”

2 posturi de
infirmieră

Perioada determinata 12 luni

-Îngrijirea și curățarea spațiilor,
-Îngrijirea și supravegherea copiilor din centru,

-Hrănirea si formarea bunelor deprinderi ale copiilor.

Condiţii specifice:
–Studii generale/medii,

-Certificat calificare infirmieră/baby sitter/ îngrijitor copil sau adeverință curs în desfăsurare,

-Vechime: nu e cazul

4 Centrul de zi „Pinocchio”

3 posturi de infirmieră

Perioada determinata 12 luni

-Îngrijirea și curățarea spațiilor,
-Îngrijirea și supravegherea copiilor din centru,

-Hrănirea si formarea bunelor deprinderi ale copiilor.

Condiţii specifice:
–Studii generale/medii,

-Certificat calificare infirmieră/baby sitter/ îngrijitor copil sau adeverință curs în desfăsurare,

-Vechime: nu e cazul

5 Centrul de plasament „Acasa”

3 posturi de Instructor de educatie

Se lucreaza in ture Perioada determinata 12 luni

– Educație nonformală,
-Îngrijirea și supravegherea copiilor din centru,

-Hrănirea si formarea bunelor deprinderi ale copiilor.

Condiţii specifice:
–Studii medii,

-Certificat calificare educator specializat

-Vechime: nu e cazul

6 Centrul de zi „Sf. Andrei”

1 post de Asistent medical

Perioada determinata 12 luni

-Supravegherea stării de sănătate a copiilor din centru,
-Cunoaște normele igienico-sanitare specifice colectivității de copii.

Condiţii specifice:
–Studii postliceale de asistent medical absolvite cu diplomă

-Aviz de liberă practică

-Vechime: nu e cazul

7 Centrul de plasament „Acasa”

3 posturi de Educatoar

Se lucreaza in ture

Perioada determinata 12 luni

-Educarea copiilor din centru,
-Formarea deprinderilor de autonomie personală ale copiilor,

-Ajută la servirea mesei copiilor în condiții de securitate și igienă

-Asigură protecția și siguranța copiilor, menține un climat cald și echilibrat,

-Educație nonformală de grup.

Condiţii specifice:
–Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul științelor sociale, științelor umaniste și arte

-Vechime: nu e cazul

8 Centrul de zi pentru copii cu dizabilități „Orșova”

1 post de psiholog

Perioada determinata 12 luni

-Realizează intervenții terapeutice
-Stimulează psihologic copiii în toate dimensiunile psihologice,

-Asigură siguranța și protecția copiilor prin menținerea unui climat cald și echilibrat.

Condiţii specifice:
-Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul Psihologiei

-Atestat de liberă practică în psihologie clinică

-Vechime: în specialitatea studiilor

9 -Proiectul ,,Îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice dependente de pe raza sectorului 6” .

2 posturi de Ingrijitor la domiciliu

Perioada determinata pana la 31.12.2019

-Îngrijirea și supravegherea adultilor la domiciliul acestora,
-Îngrijirea și curățarea spațiilor.

Condiţii specifice:
–Studii generale/medii

– Certificat calificare infirmieră, ingrijitor la domiciliu sau adeverință curs în desfăsurare

-Vechime: nu e cazul

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

18 octombrie 2019, ora 13:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
28 octombrie 2019, ora 10:00: proba scrisă – Str. Floare Roşie nr. 7A – București, Sector 6;
04 noiembrie 2019, ora 10:00: proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Condiţiile de desfăşurare ale concursului sunt afișate la sediul instituţiei şi pe pagina de internet www.asistentasociala6.ro. Relații suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, din Str. Cernişoara nr.38-40, sector 6, București, telefon 021/745.72.37, int.133.

Asistent medical principal (PL) șef și îngrijitoare curățenie (2 posturi)
Centrul Medico-Social „Sfântul Andrei” din Bucureşti
Angajator: Centrul Medico-Social „Sfântul Andrei” din Bucureşti
Tip angajator: Instituții locale
Categoria postului: Funcție contractuală
Tipul postului: Permanent
Nivelul postului: Nespecificat in M.O.
Centrul Medico-Social „Sfântul Andrei” din Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale, vacante de:

asistent medical principal (PL) șef;
îngrijitoare curățenie
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

asistent medical principal (PL) șef:
diplomă de școală sanitară postliceală;
minimum 5 ani vechime în funcția de asistent medical:
examen pentru obținerea gradului principal;
certificat de membru O.A.M.G.M.AM.R,, specialitatea medicină generală, avizat și valabil la data concursului;
postul include gestiunea materială a secției medicale și arhiva medicală;
cunoașterea legislației și activităților specifice domeniului de activitate.
îngrijitoare:
diplomă de absolvire a școlii generale;
fără vechime.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

25 octombrie 2019, ora 12:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
04 noiembrie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
07 noiembrie 2019, ora 10:00: proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Centrului Medico-Social „Sfântul Andrei” din Bucureşti, Șos.Berceni, Nr.12A, sector 4, București, telefon: 021/334.37.25.

Funcții contractuale (28 posturi)
Direcția Generală de Asistență Socială și Proiecția Copilului Sector 4, București
Angajator: Direcția Generală de Asistență Socială și Proiecția Copilului Sector 4, București
Tip angajator: Instituții locale
Categoria postului: Funcție contractuală
Tipul postului: Permanent
Nivelul postului: Funcții de execuție
Direcția Generală de Asistență Socială și Proiecția Copilului Sector 4, București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale vacante, de:

Referent grad II – 1 post, studii medii, vechime în specialitatea studiilor minimum 6 luni;
Lucrător Social Principal – 1 post, studii medii, vechime în specialitatea studiilor minimum 3 ani și 6 luni;
Asistent social treaptă de competență practicant – 3 posturi, studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență – specializare asistență socială, fără condiție de vechime în muncă;
Educator – 2 posturi, studii medii, vechime în specialitatea studiilor minimum 6 luni;
Asistent social treaptă de competență specialist – 1 post, studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență – specializare asistență socială, fără condiție de vechime în muncă;
Psiholog treaptă de specializare Practicant – 2 posturi, studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență – specializare psihologie, fără condiție de vechime în muncă;
Inspector de Specialitate grad Debutant – 1 post, studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul psihologiei, fără condiție de vechime în muncă;
Educator puericultor – 5 posturi, studii medii, vechime în specialitatea studiilor minimum 6 luni;
Infirmieră – 8 posturi, studii generale, vechime în muncă minimum 6 luni;
Psiholog treaptă de specializare Specialist – 1 post, studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență – specializare psihologie, fără condiție de vechime în muncă;
Îngrijitor la domiciliu persoane vârstnice – 3 posturi, studii generale/medii, vechime minimă în muncă 6 luni.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

24 octombrie 2019: data limită pentru depunerea dosarelor;
04 noiembrie 2019, ora 11.00: proba scrisă;
08 noiembrie 2019, ora 11.00: proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul D.G.A.S.P.C. Sector 4, Str. Soldat Ion Enache nr. IA, etaj 1, telefon 0727/481.431, 0372/715.100, interior 139, e-mail [email protected].

Funcții contractuale (26 posturi)
Spitalul Clinic de Urgenţă „Sfântul Ioan“, Bucureşti
Angajator: Spitalul Clinic de Urgenţă „Sfântul Ioan“, Bucureşti
Tip angajator: Instituții locale
Categoria postului: Funcție contractuală
Tipul postului: Permanent
Nivelul postului: Funcții de execuție
Spitalul Clinic de Urgenţă „Sfântul Ioan“, Bucureşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale, vacante, după cum urmează:

• două posturi vacante de asistent medical debutant, specialitate medicină generală, studii postliceale, Bloc Operator Urologie, studii generale, fără vechime în specialitate;
• un post vacant de asistent medical debutant, specialitate medicină generală, studii postliceale, Bloc Operator Ortopedie, studii generale, fără vechime în specialitate;
• un post vacant de infirmier debutant Bloc Operator Ortopedie, studii generale, fără vechime în specialitate;
• un post vacant de infirmier debutant Bloc Operator Ortopedie – Chirurgie, studii generale, fără vechime în specialitate;
• un post vacant de infirmier debutant Secția Chirurgie Vasculară, studii generale, fără vechime în specialitate;
• două posturi vacante de asistent medical debutant, specialitate medicină generală, studii postliceale, Secția Clinică Medicină Internă, studii generale, fără vechime în specialitate;
• un post vacant de infirmier debutant Secția Clinică Medicină Internă, studii generale, fără vechime în specialitate;
• un post vacant de îngrijitor Secția Clinică Medicină Internă, studii generale, fără vechime în specialitate;
• un post vacant de îngrijitor Secția Clinică Medicină Internă, Compartiment Terapie Acută – studii generale, fără vechime în specialitate;
• două posturi vacante de asistent medical principal, specialitate medicină generală, studii postliceale, Secția Clinică Obstetrică-Ginecologie II, vechime în specialitate minimum 5 ani;
• trei posturi vacante de infirmier debutant A.T.I I, studii generale, fără vechime în specialitate;
• un post vacant de registrator medical debutant, studii medii, diplomă de bacalaureat. A.T.I. II, fără vechime în specialitate;
• un post vacant de brancardier, studii medii, diplomă de bacalaureat, ATI II, fără vechime în specialitate;
• un post vacant de asistent medical debutant, specialitate medicină generală, studii postliceale, Secția Neonatologie, studii generale, fără vechime în specialitate;
• două posturi vacante de îngrijitor. Secția Neonatologie, studii generale, fără vechime în specialitate;
• un post vacant de infirmier, Secția Neonatologie, studii generale, vechime în specialitate maxim 6 luni;
• un post vacant de asistent medical debutant, specialitate medicina generala, studii postliceale, Secția Clinica Nefrologie, studii generale, fără vechime în specialitate;
• un post vacant de infirmier, Secția Clinica Nefrologie, studii generale, vechime în specialitate minim 6 luni;
• un post vacant de infirmier, Secția Clinica Nefrologie, Compartiment Terapie Acuta studii generale, vechime în specialitate minim 6 hmi;
• un post vacant de îngrijitor Stația de Hemodializa, studii generale, fără vechime în specialitate.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

01 noiembrie 2019, data limită pentru depunerea dosarelor;
06 noiembrie 2019, ora 09.00: proba scrisă;
11 noiembrie 2019, proba practică/interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Clinic de Urgenţă „Sfântul Ioan“, Bucureşti, șoseaua Vitan Bârzești nr. 13, sectorul 4.

Funcții contractuale (6 posturi)
Spitalul Clinic de Urgenţă „Sfântul Ioan“, Bucureşti
Angajator: Spitalul Clinic de Urgenţă „Sfântul Ioan“, Bucureşti
Tip angajator: Instituții locale
Categoria postului: Funcție contractuală
Tipul postului: Temporar
Nivelul postului: Funcții de execuțieSpitalul Clinic de Urgenţă „Sfântul Ioan“, Bucureşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a funcțiilor contractuale, temporar vacante, după cum urmează:

• două posturi de asistent medical principal, specialitatea medicină generală studii postliceale, Secția A.T.I. I., vechime în specialitate – minimum 5 ani;
• un post de asistent medical principal, specialitatea medicină generală studii postliceale Secția Clinica Gastroenterologie, vechime în specialitate minimum 5 ani;
• un post asistent medical, specialitatea medicină generală, studii postliceale, Sterilizare Maternitatea Bucur, vechime în specialitate – minimum 6 luni;
• un post asistent medical farmacie, specialitatea farmacie, studii postliceale, Farmacie I, vechime în specialitate – minimum 6 luni;
• un post îngrijitor, Secția Ortopedie si Traumatologie, fără vechime în specialitate.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

25 octombrie 2019, data limită pentru depunerea dosarelor;
06 noiembrie 2019, ora 09.00: proba scrisă;
11 noiembrie 2019, proba practică/interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Clinic de Urgenţă „Sfântul Ioan“, Bucureşti, șoseaua Vitan Bârzești nr. 13, sectorul 4.

Asistent medical generalist (2 posturi)
Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu” din București
Angajator: Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu” din București
Tip angajator: Instituții locale
Categoria postului: Funcție contractuală
Tipul postului: Permanent
Nivelul postului: Funcții de execuție

Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu” din București organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale vacante, de asistent medical generalist (PL) în cadrul Camerei de Gardă (2 posturi).

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de bacalaureat;
certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. pentru specialitatea generalist;
aviz O.A.M.G.M.A.M.R. în termen de valabilitate;
adeverință de înscriere la concurs eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R., conform H.G. nr. 35/2015 a O.A.M.G.M.A.M.R.;
poliță asigurare malpraxis în termen de valabilitate;
vechime de minimum 6 luni în specialitate.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

24 octombrie 2019, ora 15.00: termen limită de depunere a dosarelor;
01 noiembrie 2019, ora 09.00: proba scrisă;
06 noiembrie 2019, ora 09.00: proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu” din Bucureşti, bd. Basarabia nr. 21, sectorul 2, telefon: 031/413.67.00.

Director de îngrijiri
Institutul Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu“, București,
Angajator: Institutul Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu“, București,
Tip angajator: Instituții locale
Categoria postului: Funcție contractuală
Tipul postului: Permanent
Nivelul postului: Funcții de conducere
Institutul Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu“, București, organizează concurs pentru ocuparea următoarei funcții specifice comitetului director, conform O.M.S. nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologici cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/ examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată:

director de îngrijiri.
Criterii specifice pentru ocuparea postului, conform O. M.S. nr. 284/2007:

sunt asistenți medicali gcneraliști principali;
au cel puțin 2 ani vechime ca asistenți medicali generaliști principali;
sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă sau scurtă durată, cu diplomă de licență/absolvire.
Dosarul de înscriere se depune la secretarul comisiei de concurs, dna. Stela Popescu, Serviciu RU.N.O.S., în perioada 10.10.2019 – 23.10.2019, între orele 09.00 – 14.30.

Proba scrisă va avea loc în data de 31.10.2019, începând cu ora 09.00.

Susținerea proiectului de specialitate va avea loc în data de 31.102019, începând, cu ora 12.00.

Interviul de selecție va avea loc în data de 31.10.2019, începând cu ora 14.00, la sediul Institutului din București, Șos. Fundeni nr, 252, sectorul 2.

Mai multe informații pot fi obținute la tel. 021227.11.25, pe site-ul www.iob.ro și la avizierul institutului.

Asistent medical principal (2 posturi)
Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” din București
Angajator: Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” din București
Tip angajator: Instituții locale
Categoria postului: Funcție contractuală
Tipul postului: Permanent
Nivelul postului: Funcții de execuție
Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” din București organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de asistent medical principal/Cabinet medical (2 posturi).

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii școală postliceală sanitară;
diplomă de bacalaureat;
certificat de grad principal;
certificat de membru al O.A.G.M.A.M.R. însoțit de avizul anual;
adeverința de la O.A.G.M.A.M.R. pentru participare la concurs;
minimum 5 ani vechime ca asistent medical în specialitatea postului;
nivelul de acces la informații clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care dorește să candideze privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate, în situația în care va fi declarată „admisă”.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

23 octombrie 2019, ora 14:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
31 octombrie 2019, ora 09:00: proba scrisă;
05 noiembrie 2019, ora 09:00: proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” din Bucureşti, Şoseaua Panduri nr. 68 – 72, sector 5, pavilion D, parter, camera 14, sau la telefon 021/31.94.880, int. 136, 135.

Șef serviciu – referent de specialitate I S și spălătoreasă G
Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă din București
Angajator: Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă din București
Tip angajator: Instituții naționale
Categoria postului: Funcție contractuală
Tipul postului: Permanent
Nivelul postului: Funcții de conducere – Funcții de execuție
Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă din București organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, vacante, din cadrul Serviciului Tehnic – Administrativ, de:

șef serviciu – referent de specialitate, grad I (S);
spălătoreasă (G)
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

șef serviciu:
studii superioare în domeniul tehnic, juridic sau economic;
minimum 4 ani vechime în specialitate.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

23 octombrie 2019, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
șef serviciu:
07 noiembrie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
spălătoreasă:
07 noiembrie 2019, ora 11:00: proba practică;
data și ora interviului și a probei practice vor fi comunicate ulterior.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă din Bucureşti, şoseaua Panduri nr. 22, sectorul 5, telefon: 021/2000.736.

Asistent medical principal (2 posturi)
Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu „Dr. Nicolae Kretzulescu” din București
Angajator: Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu „Dr. Nicolae Kretzulescu” din București
Tip angajator: Instituții locale
Categoria postului: Funcție contractuală
Tipul postului: Permanent
Nivelul postului: Funcții de execuție
Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu „Dr. Nicolae Kretzulescu” din București din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, organizează concurs în vederea încadrării, pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de:

asistent medical principal la Cabinetul Pediatrie, poziția 260 din statul de organizare al unității;
asistent medical principal la Cabinetul Otorinolaringologie (O.R.L.), poziția 293 din statul de organizate al unității.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

liceul sanitar cu durată de 5 ani sau echivalare de studii/studii post liceale sanitare sau echivalente sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv cu nivelul studiilor postliceale sanitare în specialitatea Medicină generală;
vechime în specialitate de 5 ani ca asistent medical.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

23 octombrie 2019, ora 14:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
13 noiembrie 2019, proba scrisă;
19 noiembrie 2019, proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se obțin la sediul Centrului Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu „Dr. Nicolae Kretzulescu” din București, str. Mihai Vodă nr. 17, sectorul 5, etaj 5, telefon 021/303.70.80. interior 30.542.

Medic învățământ special, îngrijitoare (2 posturi)
Şcoala Gimnazială Specială Nr. 2, București
Angajator: Şcoala Gimnazială Specială Nr. 2, București
Tip angajator: Instituții locale
Categoria postului: Funcție contractuală
Tipul postului: Permanent
Nivelul postului: Funcții de execuție
Şcoala Gimnazială Specială Nr. 2, București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale vacante, astfel:

• 1 post medic învățământ special – post contractual vacant pe perioadă nedeterminată.
• 1 post îngrijitoare – post contractual vacant pe perioadă nedeterminată.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• 1 post medic învățământ special – post contractual vacant pe perioadă nedeterminată.
Condiții specifice de participare la concurs:
nivelul studiilor – superioare, de specialitate;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 5 ani;
deschidere către problematica persoanelor cu nevoi speciale.

• 1 post îngrijitoare – post contractual vacant pe perioadă nedeterminată.
Condiții specifice de participare la concurs:
nivelul studiilor – generale/medii;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – fără vechime:
deschidere către problematica persoanelor cu nevoi speciale.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

18 octombrie 2019, ora 14.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
29 octombrie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
29 octombrie 2019, ora 14.00: proba practică/interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Şcolii Gimnaziale Speciale Nr. 2, , cu sediul în București, str. Popa Petre nr. 31, sectorul 2, telefon 021/211.12.57.

Analist programator ajutor IA
Serviciul de Ambulanță București-Ilfov (S.A.B.I.F.)
Angajator: Serviciul de Ambulanță București-Ilfov (S.A.B.I.F.)
Tip angajator: Instituții județene
Categoria postului: Funcție contractuală
Tipul postului: Permanent
Nivelul postului: Funcții de execuție
Serviciul de Ambulanță București-Ilfov (S.A.B.I.F.) organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante, de analist programator ajutor IA.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat în domeniul Informatică sau liceu absolvit cu diplomă de bacalaureat și curs în domeniul Informatică;
vechime minimă 6 ani și 6 luni în activitatea informatică;
sisteme de operare Microsoft Windows;
MS Office la nivel avansat;
cunoștințe despre bazele de date relaționale;
cunoștințe limbaj SQL;
cunoștințe despre rețele de calculatoare, arhitectura PC;
cunoștințe despre funcționarea dispeceratelor informatizate moderne;
abilități de comunicare și relaționare, lucru în echipă, rezistență la stres;
capacitate de analiză, sinteză și asimilare rapidă a informației;
cunoștințe despre funcționarea dispeceratelor informatizate moderne.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

22 octombrie 2019, ora 12.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
29 octombrie 2019, ora 09:00: proba scrisă;
31 octombrie 2019, ora 09:00: proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Serviciului de Ambulanță București-Ilfov, str. Mihai Eminescu nr. 226 sectorul 2, telefon 021.201.51.22/021.201.51.34.

Statistician medical, magaziner, muncitor calificat I, economist IA (7 posturi)
Spitalul Clinic „Colentina” București
Angajator: Spitalul Clinic „Colentina” București
Tip angajator: Instituții locale
Categoria postului: Funcție contractuală
Tipul postului: Permanent
Nivelul postului: Funcții de execuție

Spitalul Clinic „Colentina” București organizează concurs, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă, a următoarelor posturi contractuale vacante:

Serviciul Statistică și Registratura Medicală – Biroul Statistică:
• statistician medical -1 post.

Serviciu Aprovizionare Urmărire Contracte și Gestiune – Birou Gestiune:
• magaziner – 1 post.
Muncitori:
• muncitor calificat I – instalator -1 post;
• muncitor calificat I – liftier – 2 posturi;
• muncitor calificat I – șofer -1 post.

Serviciul Achiziții Publice și Investiții – Biroul Achiziții Publice – Biroul Achiziții Publice:
• economist IA – 1 post.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• economist IA – diplomă de licență, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, aviz psihiatric/psihologic (certificat medical A5) pentru a profesa în domeniu;
• muncitor calificai I – șofer – diplomă de studii medii, 9 ani vechime în specialitate, aviz psihiatric/psihologic (certificat medical A5) pentru a profesa în domeniu;
• muncitor calificat I – liftier – diplomă de studii medii, 9 ani vechime în specialitate, aviz psihiatric/psihologic (certificat medical A5) pentru a profesa în domeniu;
• muncitor calificat I – instalator – diplomă de studii medii, 9 ani vechime în specialitate, aviz psihiatric/psihologic (certificat medical A5) pentru a profesa în domeniu;
• magaziner – diplomă de studii medii sau diplomă studii școală generală, aviz psihiatric/psihologic (certificat medical A5), 6 luni vechime în activitate;
• statistician. medical – diplomă de studii medii, aviz psihiatric/psihologic (certificat medical A5), 6 luni vechime în specialitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

21 octombrie 2019, ora 12.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
29 octombrie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
01 noiembrie 2019, ora 10:00: proba practică și interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Clinic „Colentina” din şoseaua Ştefan Cel Mare nr. 19-21, sectorul 2, telefon 021/319.17.80

Director medical și director financiar-contabil
Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C. C. Iliescu”
Angajator: Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C. C. Iliescu”
Tip angajator: Instituții locale
Categoria postului: Funcție contractuală
Tipul postului: Nespecificat in M.O.
Nivelul postului: Funcții de conducere
Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C. C. Iliescu” organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor de director medical și director financiar-contabil, în conformitate cu prevederile art. 181 din Legea nr. 95/2006 cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului M.S. nr. 284/2007, cu modificările și completările ulterioare.

Concursul se va desfășura la sediul Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C. C. Iliescu”, București, șos. Fundeni nr. 258, sectorul 2, în perioada 31.10.2019 – 08.11.2019, și cuprinde următoarele etape:

test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului;
susținerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului;
interviul de selecție.
Calendarul de desfășurare a concursului este:

susținerea testului grilă/lucrare scrisă – 31.10.2019, ora 10.00;
susținerea proiectului de specialitate – 05.11.2019, începând cu ora 10.00;
susținerea interviului de selecție – 08.11.2019, începând cu ora 10.00.
Criterii generale de înscriere la concurs pentru candidați:

au domiciliul stabil în România;
nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.
Criterii specifice de înscriere la concurs pentru director medical:

sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
sunt confirmați cel puțin medic specialist;
au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.
Criterii specifice de înscriere la concurs pentru director financiar-contabil:

sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic;
au cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor;
dețin certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum și de cunoaștere a reglementărilor europene în domeniu.
Dosarele de înscriere se depun la sediul Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C. C. Iliescu”, București, șos. Fundeni nr. 258, sectorul 2, Serviciul R.U.N.O.S.. până la data de 23.10.2019, ora 12.00, prezentându-se numărul de pagini din dosarul depus.

Dosarele de înscriere trebuie să conțină următoarele documente:

cererea de înscriere;
copie de pe actul de identitate;
copie de pe diploma de licență sau de absolvire, după caz;
copie de pe certificatul de medic specialist;
curriculum vitae;
adeverința care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz;
cazierul judiciar;
declarația pe proprie răspundere că nu a desfășurat activități de poliție politică, așa cum este definită prin lege;
adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
proiectul de specialitate.
Pe site-ul Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C. C. Iliescu” (http://www.cardioiliescu.ro), precum și la sediul unității se află afișate:

anunțul de participare;
bibliografia de concurs;
temele-cadru pentru proiectul de specialitate.
Relații suplimentare se pot obține la telefon 031/425.15.19, [email protected], de luni – vineri orele 08.00 – 15.00.

Locuri vacante în asistență medicală și asistență socială, în județul Bihor (5 posturi)

Locuri de muncă vacante în domeniul medical, în București (127 posturi) Locuri de muncă vacante în domeniul medical, în București (127 posturi )

Locuri de muncă vacante în domeniul medical, în București (127 posturi) Locuri de muncă vacante în domeniul medical, în București (127 posturi ) Locuri de muncă vacante în domeniul medical, în București (127 posturi) Locuri de muncă vacante în domeniul medical, în București (127 posturi) Locuri de muncă vacante în domeniul medical, în București (127 posturi) Locuri de muncă vacante în domeniul medical, în București (127 posturi) Locuri de muncă vacante în domeniul medical, în București (127 posturi) Locuri de muncă vacante în domeniul medical, în București (127 posturi) Locuri de muncă vacante în domeniul medical, în București (127 posturi) Locuri de muncă vacante în domeniul medical, în București (127 posturi) Locuri de muncă vacante în domeniul medical, în București (127 posturi)Locuri de muncă vacante în domeniul medical, în București (127 posturi) Locuri de muncă vacante în domeniul medical, în București (127 posturi) Locuri de muncă vacante în domeniul medical, în București (127 posturi) Locuri de muncă vacante în domeniul medical, în București (127 posturi) Locuri de muncă vacante în domeniul medical, în București (127 posturi) Locuri de muncă vacante în domeniul medical, în București (127 posturi) Locuri de muncă vacante în domeniul medical, în București (127 posturi) Locuri de muncă vacante în domeniul medical, în București (127 posturi) Locuri de muncă vacante în domeniul medical, în București (127 posturi) Locuri de muncă vacante în domeniul medical, în București (127 posturi) Locuri de muncă vacante în domeniul medical, în București (127 posturi) Locuri de muncă vacante în domeniul medical, în București (127 posturi) Locuri de muncă vacante în domeniul medical, în București (127 posturi) Locuri de muncă vacante în domeniul medical, în București (127 posturi) Locuri de muncă vacante în domeniul medical, în București (127 posturi) Locuri de muncă vacante în domeniul medical, în București (127 posturi) Locuri de muncă vacante în domeniul medical, în București (127 posturi) Locuri de muncă vacante în domeniul medical, în București (127 posturi) Locuri de muncă vacante în domeniul medical, în București (127 posturi) Locuri de muncă vacante în domeniul medical, în București (127 posturi) Locuri de muncă vacante în domeniul medical, în București (127 posturi) 

Dacă te simți informat corect și ești mulțumit, 👇 dă-ne un like. 💖

Articole recomandate

Recomandari