Locuri vacante în asistență medicală și asistență socială, în județul Bihor (5 posturi)

5 locuri vacante, în asistență medicală și în domeniul asitenței sociale, în județul Bihor. Află cum poți să aplici și tu și care sunt condițiile de concurs.

Asistent medical
Primăria Oraşului Ştei, judeţul Bihor
Angajator: Primăria Oraşului Ştei, judeţul Bihor
Tip angajator: Primării
Categoria postului: Funcție contractuală
Tipul postului: Permanent
Nivelul postului: Funcții de execuție

Primăria Oraşului Ştei, judeţul Bihor organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de asistent medical – Compartimentul: Cabinete Medicale Şcolare, Asistenţă Comunitară si Creşă.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

- Articolul continua mai jos-

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de şcoală sanitară postliceală (sau echivalentă) sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997;
diplomă de bacalaureat;
certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. însoţit de aviz şi adeverinţă de înscriere la concurs eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R. conform Hotărârii 35/2015 a O.A.M.G.M.A.M.R,;
certificat grad debutant;
poliţă asigurare malpraxis în termen;
vechime minimă în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 6 luni.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

23 ianuarie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
28 ianuarie 2019, ora 10:00: proba interviu.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

- Articolul continua mai jos-

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare la sediul Primăriei Oraşului Ştei, str. Andrei Murăşanu nr. 4/B, judeţul Bihor, telefon: 0259/332.337, interior 107.

Locuri vacante în asistență medicală și asistență socială, în județul Bihor (5 posturi)

Funcții contractuale (4 posturi)
Direcția de Asistență Socială Oradea
Angajator: Direcția de Asistență Socială Oradea
Tip angajator: Instituții locale
Categoria postului: Funcție contractuală
Tipul postului: Permanent
Nivelul postului: Funcții de execuție

Direcția de Asistență Socială Oradea organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție vacante, astfel:

Compartiment Cabinete Medicale Școlare – Serviciul Programe Sociale:
asistent medical debutant PL.
Compartiment Programe, Strategii și Relații cu O.N.G. – Serviciul Programe Sociale:
asistent social practicant S.
Centrul Comunitar Gutenberg, str. Johann Gutenberg nr. 8:
mediator sanitar M.
Birou Administrativ – Serviciul Economico-Financiar și Administrativ:
muncitor necalificat II.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

-Articolul continua mai jos-

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

asistent medical debutant PL:
studii postliceale sanitare de „asistent medical generalist”, absolvite cu diplomă sau echivalentă;
certificat de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;
adeverință de participare la concurs eliberată conform H.G. nr. 35/2015 emisă de OAM.GMA.M.R.;
fără antecedente penale.
asistent social practicant S:
studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul de licență asistență socială;
atestat de liberă practică sau aviz de exercitare a profesiei de asistent social practicant eliberate în condițiile legii de Colegiul Național al Asistenților Sociali;
vechime minimă 1 an în speciaEtatea studiilor absolvite;
fără antecedente penale.
mediator sanitar M:
studii medii atestate cu diplomă de absolvire sau echivalentă;
absolvent sau în curs de absolvire, a unui curs de mediator sanitar, atestat prin certificat sau adeverință;
vechime minimă în muncă 6 luni;
fără antecedente penale.
muncitor necalificat H M/G:
studii generale sau medii atestate cu diplomă de absolvire sau echivalentă;
fără antecedente penale.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

11 octombrie 2019, ora 15.30: data limită pentru depunerea dosarelor;
22 octombrie 2019, ora 10.00, proba scrisă pentru posturile de asistent medical debutant, asistent social practicant și mediator sanitar;
22 octombrie 2019, ora 14.00, proba practică pentru postul de muncitor necalificat;
28 octombrie 2019, ora 10.00, proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Oradea, Strada Primăriei nr. 42, telefon 0259/417.945.

Locuri vacante în asistență medicală și asistență socială, în județul Bihor (5 posturi)

Vezi și Locuri de muncă vacante, în instituții medicale, în București (238 de posturi)

Locuri vacante în asistență medicală și asistență socială, în județul Bihor (5 posturi)

Locuri vacante în asistență medicală și asistență socială, în județul Bihor (5 posturi)

Dacă te simți informat corect și ești mulțumit, 👇 dă-ne un like. 💖

Articole recomandate

Recomandari