Profesia de medic veterinar, o activitate cu un impact important în zona socială şi economică

Profesiunea de medic veterinar este o profesie liberală şi independentă, cu organizare autonomă reglementată. Este organizată şi funcţionează în baza principiului autonomiei în cadrul forului profesional reprezentat de Colegiul Medicilor Veterinari, în colaborare cu

Medicina veterinară este pusă în slujba asigurării sănătăţii şi potenţialului productiv a animalelor aducătoare de venituri, în serviciul deţinătorilor de animale şi a operatorilor economici din zona alimentară, având implicare prioritară în prevenirea transmiterii de boli la animale şi de la animale la om, siguranţa alimentelor destinate consumului uman, salubritatea furajelor pentru animale şi protecţia mediului, acţiuni care se regăsesc în cerinţele economice şi sociale şi care în final asigură sănătatea publică.

Referitor la medicina veterinară modernă, indiferent de ţară, apare necesitatea de a corela întărirea rolului şi aportului serviciilor veterinare de stat şi private cu creşterea responsabilităţii şi eficienţei acestora, în colaborare cu crescătorii de animale şi producătorii de produse alimentare, cu sprijinul material şi financiar a autorităţilor de stat guvernamentale ţinând cont de oameni, de situaţia economico-financiară, şi de cea socio-economică a momentului.

Trecerea la economia de piaţă, aplicarea măsurilor de reformă în agricultură, apariţia şi consolidarea rapidă a proprietăţii private asupra animalelor şi produselor de origine animală au condus la o diversificare a domeniilor în care se exercită profesiunea de medic veterinar.

- Articolul continua mai jos-

O parte din această categorie profesională, cu liberă practică, s-a organizat în circumscripţii sanitare veterinare teritoriale, concesionând cu autoritatea sanitară veterinară efectuarea unor acţiuni de prevenire şi combatere a bolilor transmisibile la animale şi de la animale la om cuprinse în programul naţional, asigurând prin aceasta statutul de sănătate animalelor şi creerea de locuri de muncă.

Medicii veterinari angajaţi la stat, medicii veterinari de liberă practică care activează în cabinete medicale veterinare de asistenţă (cabinete, spitale, clinici, farmacii) precum şi un număr însemnat de medici veterinari care sunt angajaţi în unităţi economice sau în învăţământ, cercetare, etc. prin coordonarea de la nivel naţional de A.N.S.V.S.A şi la nivel judeţean de D.S.V.S.A. în colaborare cu Colegiul Medicilor Veterinari, asigură cu profesionalism, o gamă largă de servicii de specialitate, conforme legislaţiei europene, în beneficiul celor care investesc în creşterea animalelor, în domeniul procesării, depozitării şi comercializării produselor de origine animală şi nonanimală prin:

  • promovarea politicilor naţionale şi europene ca strategii pentru apărarea sănătăţii animalelor şi a sănătăţii publice;
  • implementarea normelor de protecţie şi bunăstare a animalelor şi pentru protecţia mediului;
  • monitorizarea crescătorilor de animale şi a operatorilor din industria alimentară;
  • siguranţa alimentelor pe întreg lanţul alimentar (de la furcă la furculiţă)
  • protejarea consumatorilor de aceste bunuri;

Anual personalul sanitar veterinar în activitate, gestionează din punct de vedere sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor efectivele de animale crescute în scop economic (bovine, cabaline, ovine, caprine, porcine, păsări) animale de companie, precum şi alte specii (animale de blană, iepuri, familii de albine, peşti, animale existente în zona silvatică, etc)

Sunt supravegheate pe traseul lanţului de siguranţă alimentară, sute de mii de obiective care cuprind unităţii de procesare materii prime de origine animală şi vegetală, depozite alimentare, unităţi de comercializare, unităţi de alimentaţie publică, cantine şcolare şi sociale, laboratoare de cofetărie, patiserie, alte unităţi specifice, de procesare şi comercializare produse de origine animal şi non animală.

De asemenea sunt supravegheaţi producători individuali, înregistraţi, care valorifică producţia primară de lapte, miere şi ouă, peşte, produse vegetale, precum şi alte unităţi cu profil zootehnic şi prestatoare de servicii în domeniu.

În acest context medicii veterinari îşi propun permanent să îşi organizeze mai bine activitatea, să sprijine şi să răspundă eficient şi profesional la solicitările celor mai apropiaţi parteneri, crescătorii de animale şi operatorii din domeniul alimentar, segment care contribuie prioritar la dezvoltarea şi stabilitatea economică a localităţilor unde aceştia activează, prin:

- Articolul continua mai jos-

Acordarea de sprijin în gestionarea efectivelor de animale şi pentru modernizarea creşterii acestora în exploataţii comerciale (ferme) care să asigure cerinţele actuale de tehnologie, biosecuritate, protecţie şi bunăstare;

Monitorizarea implementării legislaţiei privind activitatea de identificare şi înregistrare a animalelor, precum şi efectuarea corecţiilor ce se impun, pentru o mai bună gestionare a bazei de date;

Efectuarea operaţiunilor de supraveghere, prevenirea şi combatere a bolilor transmisibile la animale şi de la animale la om, prin acţiuni de supraveghere clinică a bolilor, vaccinări imunoprofilactice, tratamente profilactice şi curative antiparazitare, prin analize şi examene de laborator, conform programelor şi a graficelor stabilite;

Aplicarea criteriile de calificare a statusului de sănătate a efectivelor de bovine în relaţie cu tuberculoza, leucoza enzootică, bruceloza, encefalitele spongiforme la bovine şi scrapia la ovine, prin operaţiuni specifice, prelevări de probe şi examene de laborator;

Implementarea programelor de supraveghere, control şi eradicare a bolilor la animale, cofinanţate cu fonduri U.E.: Bluetongue la bovine şi ovine, Encefalopatii spongiforme transmisibile, Pesta porcină clasică, Influenţa aviară, Salmoneloza la găinile ouătoare şi la puii de carne broiler, Turbarea (Rabia) la vulpi;

Monitorizarea focarelor de boală declarate, eliminarea operativă a animalelor bolnave, executarea dezinfecţiilor şi a altor acţiuni specifice în vederea stingerii focarelor respective;

-Articolul continua mai jos-

Implementarea normelor sanitare veterinare privind protecţia şi bunăstarea animalelor de fermă şi din exploataţiile individuale. prin evaluări şi controale programate;

Monitorizarea circulaţiei animalelor, a produselor şi subproduselor de origine animală, notificarea şi certificarea internă şi internaţională, în condiţiile legii;

Monitorizarea şi controlul respectării legislaţiei privind utilizarea medicamentelor, cu prioritate a antibioticelor şi a produselor antiparazitare, a furajelor medicamentate, precum şi a circulaţiei acestora;

Respectarea legislaţia privind ecarisarea teritoriului, prin gestionarea şi dirijarea cadavrelor de la animalele moarte la unitatea de neutralizare, cu spijinul autorităţiilor locale;

Implementarea legislaţiei comunitare privind autorizarea / înregistrarea şi clasificarea unităţilor cu profil alimentar prin controale, evaluarea şi încadrarea in categoria de risc a tuturor obiectivelor identificate în conformitate cu activităţile lor specifice, condiţie esenţială pentru valorificarea produselor obţinute în aceste obiective;

Sprijin de specialitate pentru valorificarea animalelor şi a produselor provenite de la acestea (materii prime sau produse finite) pe plan naţional, intracomunitar şi la export, de către operatorii din domeniul creşterii animalelor şi din domeniul alimentar;

Sprijin pentru promovarea produselor tradiţionale prin identificarea producătorilor cu astfel de activităţi şi acordarea serviciilor de consultanţă privind asigurarea parametrilor tehnologici şi de calitate;

Garantarea calităţii şi salubrităţii produselor alimentare destinate consumului uman, prin efectuarea, în laboratoarele de diagnostic acreditate, de examene şi analize privind încărcătura microbiană, a parametrilor fizici chimici, prezenţa aditivilor alimentari, a rezidiilor, din materii prime, şi alte elemente care definesc produsele finite, prin tehnici avansate de analiză, executate de specialişti bine pregătiţi profesional şi cu experienţă în domeniu;

Dezvoltarea permanentă a colaborării cu operatorii economici, cu asociaţiile profesionale, acordând consultanţă de specialitate, prin analize şi dezbateri organizate, prin participarea la acţiunile stabilite în programele comune pentru prevenirea şi combaterea unor situaţii speciale, care îi pot afecta economic, social, sau direct;

Perfecţionarea profesională prin participarea la instruiri, specializări, simpozioane şi conferinţe, organizate la nivel naţional şi local, pentru ca medicul veterinar să se poziţioneze în continuare ca rol de frunte în societatea românească, pentru toate domeniile în care acţionează, să prezinte un tot mai mare interes şi aport pentru dezvoltarea economiei naţionale;

Statutul de stat membru al Uniunii Europene impune un mod de organizare şi exercitare a profesiei de medic veterinar în România, pentru a o face compatibilă cu principiile legislaţiei Uniunii Europene în domeniu, medicii veterinari având posibilitatea să-şi valorifice în deplină libertate cunoştiinţele şi experienţa pe care au dobândit-o, condiţionat şi de modul în care autorităţile de stat (A.N.S.V.S.A. şi Guvernul României) asigură medicilor veterinari cu liberă practică, sprijinul prin elaborarea unor acte normative bine definite, corelate cu sugestiile şi propunerile specialiştilor din teritoriu, să asigure baza materială şi financiară conformă cu obligaţiile stipulate în contractele de concesiune încheiate între o categorie de medicii veterinari cu liberă practică şi A.N.S.V.S.A.

În ultima perioadă de timp, conform înformaţiilor venite din teritoriu, se constată unele nemulţumiri din partea medicilor veterinari practicieni faţă de modul cum le sunt respectate şi implementate solicitările transmise conducerii A.N.S.V.S.A. prin adrese oficiale emise în acest sens de conducerea Colegiului Medicilor Veterinari din România, cu referire la:

  • stabilirea Programului Strategic pentru anul 2018;
  • reactualizarea tarifelor pentru efectuarea acţiunilor sanitare veterinare subvenţionate de stat;
  • remedierea lacunelor existente în legislaţia pentru libera practică veterinară, efectele neconstituţionale a O.U.G. nr. 70 / 2017;
  • alte probleme specifice profesiei de medic veterinar solicitate spre soluţionare de către factorii competenţi;

Modalitatea de a reacţiona la doleanţele medicilor veterinari cu liberă practică de către conducerea A.N.S.V.S.A. a determinat organizarea la data de 26 martie 2018 a unui miting de protest la Bucureşti, având ca scop sensibilizarea şi atenţionarea celor care conduc şi coordonează serviciile sanitare veterinare din România, că personalul din reţeaua sanitară veterinară au acţionat şi vor acţiona şi în viitor cu competenţă şi fermitate pentru a impune respectarea legii, a normelor tehnice ale Comisiei Europene, că vor fi prezenţi prin mijloace profilactice sau de combatere, în toate cazurile de apariţie a unor boli transmisibile, pentru apărarea sănătăţii animalelor, să prevină transmiterea de boli de la animale la om şi vor garanta prin analize şi examene de laborator salubritatea produselor de origine animală şi non animală, destinate consumului uman, contribuind astfel la apărarea sănătăţii publice precum şi în derularea schimburilor comerciale intracomunitare şi import-export, în protejarea mediului şi în alte priorităţi actuale, activităţi care nu pot fi realizate eficient, decât prin colaborare, comunicare şi responsabilizare între conducerea administrativă şi personalul de execuţie.

Dacă te simți informat corect și ești mulțumit, 👇 dă-ne un like. 💖

Articole recomandate

Recomandari