O serie de nerguli constatate la Institutul de Pneumoftiziologie ‘Marius Nasta’ București

Corpul de Control al Ministerului Sănătății a efectuat o acțiune de control la Institutul de Pneumoftiziologie ‘Marius Nasta’ București.

Perioada controlată: 01.01.2015 — data efectuării controlului.

Corpul de control a verificat modul în care comitetul director al unității sanitare a respectat atribuțiile legale conform prevederilor Ordinului ministrului sănătății nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuțiilor comitetului director din cadrul spitalului public și prevederilor Titlului VII din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. De asemenea, s-a verificat respectarea prevederilor legale privind achizițiile publice, în perioada 01.01.2015 până la data efectuării controlului, precum și respectarea prevederilor legale în derularea activității economico-financiare privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor institutului, organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, în perioada 2015 până la data efectuării controlului.

În urma efectuării controlului, Comisia de control a constatat următoarele:

- Articolul continua mai jos-

Comitetul director a încălcat atribuțiile de serviciu stipulate în  art. 1, alin.(12) din Ordinul 921/2006 pentru stabilirea atribuțiilor comitetului director din cadrul spitalului public care prevede că:

‘la propunerea consiliului medical, întocmește, fundamentează și prezintă spre aprobare managerului Programul anual de achiziții publice, lista învestițiilor și a lucrărilor de reparații curente și capitale care urmează să se realizeze într-un exercițiu financiar, în condițiile legii, și răspunde de realizarea acestora;

‘Institutul Național de Pneumoftiziologie ‘Marius Nasta’, în calitate de Autoritate Contractantă, a încălcat prevederile legale privind achizițiile publice, conform Legii 98/2016.

În perioada de efectuare a controlului au fost verificate, prin sondaj, procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică/acordurilor cadru, precum și dosarele de achiziție publică ale Institutului de Pneumoftiziologie Marius Nasta în cadrul procedurilor de atribuire pentru serviciile de imagistică medicală, achizițiile de alimente, achizițiile de dezinfectanți și achizițiile de materiale sanitare.

Urmare a verificărilor efectuate la nivelul achizițiilor publice realizate pe perioada ianuarie-septembrie 2017, comisia de control a constatat neconformități și abateri de la legislația în vigoare în domeniul achizițiilor publice, procedurile derulate nerespectând exigențele și prevederile specifice enunțate de legea achizițiilor publice nr.98/2016 și a normelor ei de aplicare intrate în vigoare la jumătatea anului 2016 prin HG nr.395/2016, respectiv a prevederilor Legii nr.500/2002 privind finanțele publice.

Servicii de imagistică medicală

- Articolul continua mai jos-

În cazul constractării serviciilor  de imagistică medicală s-a constatat încălcarea legislației privind achiziițiile publice prin divizarea contractului de achiziție în mai multe contracte cu valori mai mici, cu scopul de a se evita organizarea  procedurii de achiziție corectă, prevăzută de legislația în vigoare. S-au achiziționat astfel servicii de imagistică medicală direct de la un furnizor ales.

Ca urmare a celor constatate, Corpul de Control al Ministerului Sănătății a propus următoarele măsuri:

Actualizarea Strategiei anuale a achizițiilor publice, respectiv a Programului anual al achizițiilor publice a anului 2017 conform legislației în vigoare în domeniul achizițiilor publice, legea achizițiilor publice nr.98/2016 și a normelor ei de aplicare intrate în vigoare prin HG nr.395/2016.

Respectarea aplicării procedurilor de achiziții prevăzute în Strategia anuală a achizițiilor publice, respectiv a Programului anual al achizițiilor publice, conform legislației în vigoare în domeniul achizițiilor publice, legea achizițiilor publice nr.98/2016 și a normelor ei de aplicare intrate în vigoare la jumătatea anului 2016 prin HG nr.395/2016.

Comisia de control a procedat la calcularea deferenței de sume între prețurile acelorași produse, pentru achiziția de dezinfectanți și alimente achiziționate prin achiziție directă și achiziționate prin procedura de licitație deschisă. Această diferență rezultată, în valoare de 119.369,56 lei este considerată o supraevaluare nejustificată și estimată ca prejudiciu, motiv pentru care comisia de control solicită comitetului director să ?nființeze prin decizie managerială o comisie de cercetare administrativă cu sarcina de a stabili întinderea reală a întregului prejudiciu și identificarea persoanelor responsabile.

Va fi sesizată Agenția Națională de Integritate în vederea verificării situației privind existența unei posibile stări de incompatibilitate a doamnei manager Prof.Asoc.Dr.Georgeta-Gilda Popescu ca urmare a semnării contractului de prestări servicii nr.10822/05.09.2016.

-Articolul continua mai jos-

Reeditarea procedurii operaționale privind exercitarea controlului financiar preventiv.

Respectarea prevederilor legale prevăzute în Ordinul nr.923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale privind obligativitatea urmăririi listelor de verificare în exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoara activitatea de control financiar preventiv propriu, la exercitarea controlului financiar preventiv.

Pentru toate deficiențele constatate Comisia de control a decis să înainteze prezentul raport în atenția Curții de Conturi a României, pentru efectuărea verificărilor necesare asupra modului de gestionare a fondurilor publice de către persoane cu atribuții specifice comitetului director, pe parcursul anului 2017.

Încetarea contractului de management a doamnei dr. Popescu Georgeta Gilda pentru nerespectarea obligațiilor managerului în domeniul managementului economico-financiar, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătății nr.1384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management și a listei indicatorilor de performanță a activității managerului spitalului public.

Demiterea directorului financiar-contabil interimar ec. Dumitru Daniela, cu respectarea prevederilor legale, pentru abateri de la legislația în vigoare care sunt imputabile membrilor comitetului director, conform prevederilor din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată cu modificările și completările ulterioare.

În anul 2017, Ministerul Sănătății a alocat Institutului peste 3,8 milioane de lei pentru derularea programelor naționale. În urma unui management defectuos, Institutul nu a utilizat mai mult de jumătate din fonduri, ramânănd astfel neutilizată până la această data suma de 1,98 milioane de lei. Mai mult, pentru situațiile de urgență, în cadrul Acțiunilor Prioritare, Ministerul Sănătății a finanțat Institutul cu suma de 930 mii lei, din care a rămas neutilizată suma de 427 mii lei (aprox.50%).

Dacă te simți informat corect și ești mulțumit, 👇 dă-ne un like. 💖

Articole recomandate

Recomandari